Home ]Home
produkty
stáhněte si
jak si vybrat
ceník
objednávka
hry

       PaedDr. Olga Zelinková, CSc. :

         Čteme a počítáme s počítačem
Čtení

V programech je dána přednost čtení metodou analyticko-syntetickou, ale uplatňuje se i metoda globální, tj. metoda čtení celků na základě zrakové paměti a porozumění čtenému textu. Vlastnímu čtení předchází přípravné období (viz výše), které je pro obě metody podobné.

Následuje v metodě analyticko-syntetické utváření spojení hláska-písmeno, spojování písmen do slabik a slabik do slov. Po zvládnutí tvaru slova se vybavuje odpovídající obsah, dítě se zaměřuje na chápání smyslu čteného textu. Každá etapa podmiňuje zvládnutí etapy následující. Rozlišuje-li např.dítě nepřesně a pomalu tvary, pak to může být jedna z příčin pomalého čtení.

Ve všech programech je dostatečná zásoba slov, další slova i texty je možné doplňovat. Tak může dítě např. v Soví čítance pracovat s jakýmkoli textem, který si připravíte, třeba texty z učebnic naukových předmětů. Další předností programů je volitelnost náročnosti slov od velmi snadných typu ”máma, pila” až po slova se souhláskovými shluky.

Program Soví čítanka je určen pro starší děti. Texty jsou obsahově náročnější, slova mají obtížnější hláskovou stavbu. Navíc jsou texty vybrány z různých žánrů beletrie tak, aby čtenáře inspirovaly k přečtení si celého díla.

Volbou rychlosti, s níž se text objevuje, měníme sledované cíle. Např. při pomalé expozici vedeme dítě k pečlivému čtení po slabikách, při zvýšení rychlosti sledujeme především plynulost očních pohybů.

Čtení textu lze kombinovat s poslechem z magnetofonu. (Soví pohádky jsou namluveny - stačí přehrávat přes zvukovou kartu.) Nejprve text namluvíme sami, dítě pak čte a zároveň poslouchá tentýž text jako kontrolu svého výkonu.

Všechny programy vedou ke společnému cíli, a to je plynulé, zautomatizované čtení s porozuměním.

Etapy ve vývoji čtení:

1. Identifikace písmen, utváření spojení hláska-písmeno
2. Slabika jako základní jednotka čtení, čtení po slabikách
3. Čtení slov, spojování grafické formy s obsahem
4. Čtení souvislého textu
5. Porozumění obsahu čteného textu


návrat na začátek    využití jednotlivých programůPsaní

Psaní na počítači stále více nahrazuje psaní rukou. Opravné programy mohou do jisté míry suplovat neznalost gramatiky. Nedomníváme se, že by znalost gramatiky a rukopis pozbývaly postupně na významu, pouze je třeba si tuto skutečnost uvědomit při formulování požadavků na žáky a preferování určitých úkolů jako základu pro hodnocení a klasifikaci.

Rukopis nepochybně zůstane jednou z osobnostních charakteristik člověka, stejně jako diktát bude nadále jedním z prostředků zjišťování úrovně vědomostí. Významnější však je a bude schopnost samostatně písemně vyjadřovat své myšlenky, sdělení a třeba pomocí počítače.

Grafomotoriku ve smyslu psaní rukou nelze dostupnými počítačovými programy rozvíjet. Můžeme však pomocí programů zaměřených na rozvíjení jemné motoriky a utváření dalších dovednosti (především Soví galerie) přispívat k lepšímu zvládnutí správného psaní.

Písemné vyjadřování je záležitost výrazně subjektivní ovlivněná mnoha faktory, např. rozumové schopnosti, úroveň vědomostí, motivace k vyjadřování, slovní zásoba, fantazie. Z výše uvedených důvodů následují jen vybrané oblasti, ne etapy nácviku psaní.

Oblasti nácviku psaní

1. Hlásková stavba slov
2. Hranice slov v písmu
3. Fonetické psaní - jak slyšíme
4. Opis textu


návrat na začátek    využití jednotlivých programůMatematika

Před vlastním učením matematiky si dítě utváří předmatematické představy. Patří sem zvládnutí pojmů: větší-menší-nejmenší, orientace v prostoru a v čase, geometrické tvary. Časově spadá tato etapa do přípravného období, tedy předškolního věku a počátku 1.ročníku základní školy. Speciálně pro toto období je určen program Soví kostky

Absence předmatematických představ může být jednou z příčin dlouhodobých obtíží v matematice.

Poté následuje utváření číselných představ v oboru do 10, porovnávání čísel v tomto oboru, rozklady čísel, globální zvládnutí množství bez počítání po jedné (Soví čaroděj), orientace v číselné řadě. Teprve potom následují operace s čísly. Tyto dovednosti v oboru do deseti jsou základem dalšího počítání v desítkové soustavě. Proto je jim věnována pozornost v počítačových programech. Není třeba tuto etapu uspěchat. Bez jejího zvládnutí nemůže dítě postupovat dále, protože v matematice více než v jiných předmětech je nutné respektovat návaznost jednotlivých dovedností.

Počítání s přechodem přes desítku a s čísly vyššími zvládá dítě tím snáze, čím kvalitnější základy jsou položeny. Zde se základní dovednosti (porovnávání čísel, orientace na číselné ose) opakují s užitím vyšších čísel.

Programy pod Windows (Soví ZOO) nabízejí nastavením parametrů řešení všech typů úkolů na různých úrovních. Lze zvolit počítání v oboru 0-9, 0-99, 0-999, počítání s celými čísly, desetinnými čísly i zlomky a vše s nebo bez znaménka.

Etapy při osvojování matematiky

1. Předmatematické představy (programy pro přípravné období)
2. Utváření číselných představ v oboru do 10
3. Porovnávání množství a čísel
4. Číselná řada
5. Matematické operace
6. Pozice číslic v čísle
7. Římské číslice

Uvedené etapy se prolínají.


návrat na začátek    využití jednotlivých programů